Uchwała planistyczna Rady Miasta zaskarżona, miała zapadać na “ładne oczy”

jajo Czy Rada Miasta podrzuciła mieszkańcom kukułcze jajo? Po napisaniu ostatniego postu otrzymałam informację o zaskarżeniu, przez pełnomocnika grupy mieszkańców osiedla Łąkoszyn, uchwały nr 405/XXXIII/2001 z dnia 7 marca 2001 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w zakresie poszerzenia terenu cmentarza, za pośrednictwem Rady Miasta. Na sesji w dniu 15 marca Rada Miasta podejmie uchwałę o przekazaniu skargi do WSA w Łodzi. Tak na prawdę  to gdyby nie podjęto w 2001 roku uchwały w sposób wadliwy z rażącym naruszeniem przepisów to dziś nie byłoby tematu i tylu nieporozumień między parafią a mieszkańcami, o których został powiadomiony nawet biskup z prośbą o interwencję bowiem osoby broniące swoich praw zostały wykluczone ze “stada owieczek” co ewidentnie jest w kolizji z nauką Jezusa o dobrym pasterzu. Zastanawiam się gdzie był Nadzór Wojewody i dlaczego przepuścił takiego “bubla”, który jest bazą wyjściową do dalszych nieprawnych działań Rady Miasta w tym zakresie. A mianowicie, jak podkreśla  pełnomocnik  Piotr Tarała-Kowalczyk,  uchwała ta  została podjęta pomimo istotnych uchybień prawnych, do których należą:

1. naruszenie właściwości organów w zakresie sporządzania planu miejscowego polegające na wszczęciu procedur pomimo  brak wniosku biskupa diecezjalnego o przeznaczenie terenu na poszerzenie cmentarza diecezjalnego (art.42 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego)

2. istotne naruszenie procedury sporządzenia planu poprzez rozszerzenie cmentarza wyznaniowego bez zgody właściwego inspektora sanitarnego (art.1 ust.3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych)

3. istotne naruszenie procedury, a także zasad sporządzania planu poprzez przeznaczenie terenu pod powiększenie cmentarza bez przeprowadzonych badań potwierdzających spełnienie wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze.

W dalszej części skargi radca prawny Piotr Tarała-Kowalczyk podnosi, że wniosek biskupa lub wyższego przełożonego zakonu jest wymagalny, tzn. że nie można ani zamknąć cmentarza bez zgody biskupa pomimo inicjatywy gminy jak i nie można bez zgody biskupa rozszerzyć cmentarza i nie wchodzą w rachubę żadne “uzgodnienia”, “opiniowanie” , “potwierdzenia”. Brak takiego wniosku wyklucza nie tylko możliwość prowadzenia, ale nawet wszczęcia procedur planistycznych. Te wymogi wynikają również z postanowień Konkordatu z 28 lipca 1993 r. Wniosku takowego biskup nie złożył i tym sposobem doszło do naruszenia właściwości organów, Rada Miasta przypisała sobie kompetencje, których nie posiada. NSA  w Warszawie wydał w podobnych sprawach orzeczenie, że ani rada parafii ani proboszcz parafii nie są uprawnieni do występowania z wnioskiem o poszerzenie cmentarza, a gmina w tym zakresie nie może z własnej inicjatywy prowadzić procedur planistycznych. Na dodatek na biskupie ciąży obowiązek uzyskania zgody inspektora sanitarnego, że teren przeznaczony na poszerzenie cmentarza nie wpływa negatywnie na zdrowie ludzi i nie narusza norm prawnych w tym zakresie. Zgoda taka musi być poparta badaniami gruntu, wód gruntowych  oraz istniejących zasobów roślinnych, ponieważ badania geologiczne i wszelka dokumentacja w tej dziedzinie określa czy teren nadaje się pod cmentarz. Bez tych badań nie można przeprowadzić procedur planistycznych. Takie elementarne braki wystąpiły przy uchwalaniu uchwały w 2001 roku i Rada Miasta po prostu zagalopowała się przekraczając swoje uprawnienia i nie wymagając ani wniosku ani decyzji inspektora sanitarnego. Podjęli uchwałę na “ładne oczy” i to poszerzając cmentarz w środku osiedla choć rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z 25 sierpnia 1959 roku wskazuje tereny na krańcach miast, osiedli lub gromad w izolacji od zabudowań.

W cytowanych przez radcę prawnego w niniejszej skardze orzeczeniach sądów administracyjnych zapadły decyzje o uchyleniu wadliwych uchwał. Jaka będzie decyzja w tej sprawie ? No, cóż pożyjemy, zobaczymy. Musimy tylko uzbroić się w cierpliwość, bowiem jak szybko działają sądy w Polsce to każdy z nas wie!

Dodaj swój komentarz:

Leave a Reply

Najnowsze wiadomości

Miasto Kutno

Powiat kutnowski